บริษัท ซีเอ ออยล์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
ผู้แทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นโมบิลอย่างเป็นทางการ
     

แหล่งความรู้...
> บริการข้อมูลด้านเทคนิค
 

 

   
 
   บริการข้อมูลด้านเทคนิค
 

     
เรียน  ท่านลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ
        โดยทางบริษัทโชคอนันต์ อินเตอร์ออยล์ จำกัด ซึ่งได้ถูกแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นอย่างเป็น
ทางการจากบริษัท เอสโซ่(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ภายใต้เครื่องหมายการค้า "โมบิล" และกลุ่มตราสินค้าโมบิลทั้งหมด
ซึ่งทางบริษัทมีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่าฝ่ายให้คำปรึกษาบริการข้อมูลด้านเทคนิคผลิตภัณฑ์หล่อลื่นภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค
จะเริ่มให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับน้ำมันหล่อลื่นของบริษัทฯสำหรับประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2555
เป็นต้นโดยท่านสามารถติดต่อวิศวกรของบริษัทฯได้ตามเวลาและที่หมายเลขโทรศัทพ์ดังต่อไปนี้

ประเทศ หมายเลขโทรศัพท์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เวลาการให้บริการ
ประเทศไทย 001-800-66-9040 08.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 17.00 น.
        
        ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์ข้างต้นผ่านทางโทรศัพท์ทั่วไป หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายใดๆนอกจากนั้นท่านสามารถขอรับคำปรึกษา ผ่านทาง E-mail
        E-mail : info@chokeanan.co.th  และฝ่ายขายที่ดูแลท่าน
        ทางบริษัทฯยินดีให้คำปรึกษากับลูกค้าทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้น้ำมันหล่อลื่น ผู้จำหน่ายหรือผู้ที่มีความสนใจในผลิตภัณฑ์
ของบริษัทฯ
   
   
   
   
© สงวนลิขสิทธิ 2554 บริษัท ซีเอ ออยล์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด